Zwroty i reklamacje

I. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
  Art. 38 pkt. 1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

II. Procedura reklamacyjna

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wykonanej usługi naprawy ekspresu należy kierować drogą mailową na adres serwis@wszystkodokawy.pl podając:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt
  • dane urządzenia /marka, model, numer seryjny/, którego dotyczy zgłoszenie wraz z datą /numerem dokumentu zakupu/
  • szczegółowy opis usterki
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rozpatrywane w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail
 4. W przypadku uznania reklamacji niezwłocznie podejmowane są działania w celu usunięcia usterki

III. Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 2. 2. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy:
  • Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych wymaganych w celu wykonania usługi.
  • Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany przez Użytkownika w zgłoszeniu adres e-mail.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.

Serwis

510 868 386

Naprawiamy ekspresy wszystkich marek