Regulamin Serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z witryny www.serwis.wszystkodokawy.pl zwanej dalej „Stroną internetową serwisu” oraz zasady dokonywania napraw i świadczenia usług serwisowych
 2. Właścicielem strony internetowej serwisu jest WszystkoDoKawy.pl Anna Kalinin, ul. Hanki Ordonówny 4A, 20-328 Lublin NIP: 7961934871 zwanym dalej "Administratorem".
 3. Dane kontaktowe: serwis@wszystkodokawy.pl Tel: +48 510 868 386. Adres korespondencyjny: Hanki Ordonówny 4A, 20-328 Lublin.
 4. Każdy Użytkownik strony internetowej serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając urządzenie do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Administratora strony www jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę internetową serwisu.

II. Definicje

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca ze strony internetowej serwisu za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Administrator - osoba zarządzająca stroną internetową serwisu.
 3. Strona internetowa Serwisu – strona i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, dostępne pod adresem www.serwis.wszystkodokawy.pl
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierajaca umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – nabywca zawierajacy umowę we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 6. Przedsiębiorca Uprzywilejowany – nabywca zawierający umowę w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, zawierający umowę która nie ma dla niego charakteru zawodowego.
 7. Zamówienie usługi – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej serwisu, poprzez przesłanie drogą mailową lub podanie telefonicznie.
 8. Usługa serwisowa - usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na ekspresie do kawy należącym do klienta.
 9. Pliki Cookies – krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości strony internetowej serwisu - przechowywane na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

III. Zakres świadczonych usług

 1. Usługi świadczone przez Administratora to m.in. ekspertyza, czynności serwisowe, sprzedaż, wykup, wynajem ekspresów do kawy.
 2. Umowa o naprawę ekspresu zawarta jest w momencie potwierdzenia przez Administratora przyjęcia zlecenia przesłanego na poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej serwisu lub wiadomość email z zamówieniem usługi.
 3. Użytkownik składa zamówienie a Administrator przyjmuje zlecenie wysyłając kuriera po odbiór urządzenia a następnie dokonując ekspertyzy i wyceny usługi do zaakceptowania przez Użytkownika przed podjęciem naprawy.
 4. Użytkownik oświadcza, że podaje prawdziwe dane oraz oświadcza, że jest właścicielem powierzonego urządzenia lub posiada upoważnienie do dysponowania nim i nie rości sobie praw do niego żadna inna osoba trzecia.
 5. Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Użytkownik ma możliwość sprawdzenia i skorygowania wprowadzonych przez siebiedanych.
 6. Użytkownik powinien możliwie dokładnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania w zgłoszeniu do naprawy
 7. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłki, Użytkownik ma obowiązek przygotować do wysłania ekspres w opakowaniu oryginalnym lub w bezpiecznym opakowaniu serwisowym przysłanym w tym celu przez Administratora. Ekspres powinien być pozbawiony wody, skroplin, kawy oraz filtra, powinien zawierać wszystkie elementy składowe. .
 9. Administrator nie odpowiada za akcesoria pozostawione w urządzeniu /z urządzeniem/ a nie zgłoszone w momencie oddawania go do naprawy.
 10. Zastosowanie opakowania serwisowego nie zwalnia Klienta z obowiązku prawidłowego zabezpieczenia ekspresu wg instrukcji załączonej do opakowania. Ekspres przesłany bez odpowiedniego zabezpieczenia zostanie odesłany, a usługa nie zostanie zrealizowana.
 11. W przypadku otrzymania przez Administratora przesyłki niewłaściwie zabezpieczonej lub niemożliwej do odesłania ze względu na potencjalne uszkodzenia urządzenia, zostanie doliczony koszt nowego opakowania w wysokości 25 zł netto
 12. Metody płatności są ustalane indywidualnie z Użytkownikiem drogą mailową lub telefoniczną.

IV. Ekspertyza i wycena

 1. Administrator dokonuje ekspertyzy otrzymanego ekspresu do kawy pod kątem usterki zgłoszonej przez Użytkownika.
 2. Administrator nie odpowiada za czas naprawy w którym Użytkownik nie może korzystać z ekspresu w celach zarobkowych.
 3. Administrator dokona wstępnej ekspertyzy i przekaże Użytkownikowi szacunkowy koszt naprawy urządzenia. W przypadku rezygnacji z wykonania usługi przez Użytkownika ponosi on koszt ekspertyzy 69 zł brutto oraz transportu urządzenia.
 4. W przypadku rezygnacji z usługi po wyrażeniu zgody na naprawę i podjęcie działań serwisowych przez Administratora, Użytkownik ponosi koszt ekspertyzy urządzenia, transportu oraz niestandardowych części zamiennych zamówionych do naprawy. Części te będą wysłane razem z urządzeniem.
 5. W przypadku wykrycia dodatkowych nieprawidłowości (usterek) podczas dokonywanej ekspertyzy lub przewidywanych usterek, które mogą wymagać konieczności dodatkowej naprawy w niedługim czasie Użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 6. O terminie zakończenia naprawy, zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit Użytkownik zostanie poinformowany telefonicznie, pocztą elektroniczną e-mail lub w inny zadeklarowany przez siebie sposób.
 7. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia ekspresu do serwisu, chyba, że został ustalony wspólnie inny termin naprawy. Czas naprawy może się wydłużyć w przypadku konieczności zakupu części niestandardowych, trudno dostępnych.
 8. Naprawy do 350 zł brutto /słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych/ (konserwacja ekspresu wraz z regulacją parametrów pracy oraz wymianą uszczelnień) wykonywane są bez konsultacji z klientem, chyba, że klient ustali inny akceptowalny poziom ceny za naprawę. Informacja ta jest przekazywana klientowi w sposób jasny i czytelny wraz z potwierdzeniem przyjęcia urządzenia do serwisu.
 9. Na żądanie klienta punkt serwisowy może dokonać naprawy w trybie usługi szybkiej bądź ekspresowej.
 10. Naprawy i usługi serwisowe w trybie szybkim i ekspresowym podejmowane są w terminie:
  • do 24 godzin dla usługi szybkiej. Cena roboczogodziny w usłudze szybkiej jest wyższa o 30% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.
  • do 8 godzin dla usługi ekspres. Cena roboczogodziny w usłudze ekspresowej jest wyższa o 50% od stawki podstawowej roboczogodziny lub ceny cennikowej danej usługi.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego urządzenia Uzytkownikowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników

V. Płatności

 1. Płatność dokonuje się w wybranej przez Użytkownika formie, tj.: przelew bankowy, płatności elektroniczne, płatność za pobraniem.
 2. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Należy to zgłosić przed wystawieniem paragonu.

VI. Transport

 1. Transport urządzeń jest realizowany poprzez firmę kurierską. Kurier jest zamawiany przez Administratora. Koszt transportu to 30 zł. brutto w jedną stronę. Użytkownik może również dostarczyć i odebrać urządzenie osobiście w punktach stacjonarnych Administratora podanych w zakładce „Kontakt” we wskazanych godzinach otwarcia, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Nieodebranie urządzenia z serwisu lub nieodbieranie przesyłki kurierskiej w ustalonym terminie, powoduje obowiązek przechowania ekspresu przez Administratora. Usługa magazynowania nieodebranego w terminie ekspresu jest dodatkowo odpłatna (5 zł netto za dobę). Użytkownik jest wyraźnie o tym informowany przed rozpoczęciem wykonania usługi.
 3. Nieodebranie urządzenia w ciągu 90 dni od powiadomienia o gotowości do odbioru skutkuje przekazaniem urządzenia do utylizacji. Użytkownik jest wyraźnie o tym poinformowany przed rozpoczęciem wykonania usługi.
 4. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia przesyłanego urządzenia w czasie transportu, należy po otrzymaniu przesyłki sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą lub zabezpieczona plombami /opakowanie zastęcze/. Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. W takim wypadku należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić protokół szkody.

VII. Gwarancja

 1. Na wykonane usługi serwisowe udzielana jest 6 miesięczna gwarancja, 24 miesiące na części zamienne/12 miesięcy dla firm/. Wyjątkiem są naprawy urządzenia po zalaniu lub/i przemrożeniu urządzenia, które nie są objęte gwarancją.
 2. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez punkt serwisowy. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.),
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, awarii instalacji, nieprawidłowego przechowywania czy konserwacji oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy klienta.
  • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie),
  • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
  • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące autoryzowanym serwisem.
 3. Administrator w celu zabezpieczenia urządzeń przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich stosuje plomby zabezpieczające w naprawianych urządzeniach. Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez Administratora gwarancji.
 4. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po wykonaniu ekspertyzy przez uprawnionego serwisanta Administratora.
 5. Okres gwarancji jest liczony od momentu wystawienia dokumentu sprzedaży za usługę.
 6. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Klienta dokumentu zakupu oraz dostarczenie urządzenia z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.

VIII. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
  Art. 38 pkt. 1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty dostarczenia towaru.

IX. Procedura reklamacyjna

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wykonanej usługi naprawy ekspresu należy kierować drogą mailową na adres serwis@wszystkodokawy.pl podając:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt
  • dane urządzenia /marka, model, numer seryjny/, którego dotyczy zgłoszenie wraz z datą /numerem dokumentu zakupu/
  • szczegółowy opis usterki
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rozpatrywane w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail
 4. W przypadku uznania reklamacji niezwłocznie podejmowane są działania w celu usunięcia usterki

X. Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
 2. Administrator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika w przypadku, gdy:
  • Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych wymaganych w celu wykonania usługi.
  • Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany przez Użytkownika w zgłoszeniu adres e-mail.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika.

XI. Polityka Prywatności

 1. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności w tym plików Cookies zawarte są w Polityce prywatności, udostępnionej pod adresem www.wszystkodokawy.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 i stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

XII. Rozstrzyganie sporów

 1. Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  • Konsument lub Przedsiębiorca Uprzywilejowany posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
   • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między stronami
   • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
  • Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.serwis.wszystkodokawy.pl/regulamin
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem +48 510 868 386 lub drogą elektroniczną na adres serwis@wszystkodokawy.pl

Serwis

510 868 386

Naprawiamy ekspresy wszystkich marek